top of page
biznesmeni

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO GRZEGORZ MACIĄG

Oferta.

NIERUCHOMOŚCI
 • prowadzenie postępowań dotyczących regulowania stanów prawnych nieruchomości        

 • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych

 

 • doradztwo w sprawach dotyczących finansowania transakcji nabycia nieruchomości komercyjnych

 

 • doradztwo w zakresie negocjacji, przygotowania i zawierania umów najmu, dzierżawy sprzedaży poprzez wszelkie bieżące kwestie związane z jej wykonywaniem

 

 • przygotowanie i konsultacje zapisów umów deweloperskich

 

 • audyty prawne nieruchomości

 

 • kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych

 

 • obsługa prawna zebrań właścicieli lokali, w tym przygotowywanie projektów uchwał bądź analiza ich zgodności z prawem

 

 • reprezentowanie w postępowaniach przedsądowych, sądowych oraz egzekucyjnych wobec dłużników wspólnot mieszkaniowych

 

 • reprezentowanie przed sądem w sprawach dotyczących uchylenia bądź nieważności uchwał podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe

 

 • doradztwo prawne i reprezentowanie przed sądem w sprawach własności, współwłasności, użytkowania, służebności

PRAWO CYWILNE
 • przeprowadzanie rozwodów i podziałów majątku

 • postępowania spadkowe

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnych

 • dochodzenie odszkodowań  i należności

 • zastępstwo procesowe we wszystkich rodzajach sporów sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego

 • sprawami o zapłatę, także w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

 • dochodzeniem roszczeń w postępowaniu nakazowym

 • cesjami wierzytelności

 • sprawami dotyczącymi procesu budowlanego – sporami z inwestorami, deweloperami oraz wykonawcami

 • postępowaniami egzekucyjnymi i zabezpieczającymi

PRAWO GOSPODARCZE
 • stałą obsługą przedsiębiorstw w tym spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 • obsługą prawną gmin

 • obsługą spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych

 • prowadzeniem sporów gospodarczych

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
 • inicjacja oraz prowadzenie negocjacji ugodowych

 • przygotowywanie pozwów oraz odpowiedzi na pozwy

 • sporządzanie zarzutów od nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz upominawczym

 • sporządzanie prawem dopuszczalnych środków zaskarżenia (zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne)

 • sporządzanie innych środków zaskarżenia, w tym skarg na czynności komornika, skarg na czynności referendarza, skarg o wznowienie postępowania, itd.

 • przygotowywanie wniosków o wszczęcie egzekucji

 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym

 • reprezentowanie Klientów w toku postępowań egzekucyjnych, w tym bieżące monitorowanie czynności komorniczych i postępów prowadzonej egzekucji

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

 • pomoc prawna w zakresie zakładania i rejestracji spółek prawa handlowego – osobowych i kapitałowych

 

 • likwidacja i zmiana formy prowadzonej działalności

 

 • wsparcie zarządu lub wspólnika.

EUROPEJSKI
NAKAZ ZAPŁATY

Europejski nakaz zapłaty można stosować w sprawach cywilnych i handlowych. W ramach tego postępowania można dochodzić tylko bezspornych roszczeń pieniężnych o charakterze transgranicznym.
Wyłączone z tej procedury są sprawy skarbowe, sprawy administracyjne, małżeńskie, testamentowe oraz związane z dziedziczeniem.

 

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw transgranicznych w ramach postępowania o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty w zakresie:

 

 • sporządzenia pozwu w ramach procedury Europejskiego Nakazu Zapłaty

 • deklarujemy gotowość prowadzenia kompleksowej windykacji należności wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w sprawach transgranicznych we wszelkich sprawach bezspornych

 • po uzyskaniu Europejskiego Nakazu Zapłaty skierowanie do odpowiedniego Komornika, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby dłużnika (w kraju, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę), wniosku inicjującego postępowanie egzekucyjne

 • wsparcie w trakcie postępowanie egzekucyjnego

grzegorz.jpeg
Nieruchomości
Prawo cywilne
Prawo gospodarcze
Windykacja należności
Prawo spółek handlowych
Europejski nakaz zapłaty
bottom of page